OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (Vás) se řídí těmito obchodními podmínkami:

 

Prodávající

KELLY - fashion outlet

Stanislav Synovec

Petruškova 2909/12

700 30 Ostrava

IČ: 154 29 237

 

Kupující

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.kellyoutlet.cz jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s obojím souhlasí.

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího - pod podmínkou zaplacení kupní ceny - jeho převzetím. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vyplněním registračního formuláře či odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.kellyoutlet.cz dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

 

Právo Kupujícího na odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012Sb.) právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@kellyoutlet.cz. Při odstoupení od smlouvy uvede spotřebitel číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

V případě, že kupující není spotřebitel, tedy zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení mu nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

 

Ochrana osobních dat

Využitím internetového obchodu prodávajícího souhlasí kupující se zapsáním informací o jeho osobě a nákupech do databáze serveru www.kellyoutlet.cz. Prodávající se zavazuje používat osobní údaje kupujícího v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Veškeré údaje, které kupující sdělí při objednání zboží serveru www.kellyoutlet.cz, jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny vyjma situace související s plněním objednávky (dodávka zboží, platební styk apod.) Na přání kdykoli osobní údaje z databáze vymažeme.

 

Platební a dodací podmínky

Veškeré zboží odesíláme nejpozději do 3 pracovních dnů od objednávky prostřednictvím České pošty jako obchodní balík. O odeslání zásilky Vás budeme informovat na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při objednávce. Zboží lze po předchozí rezervaci zakoupit osobně v našem skladu.

Zboží můžete zaplatit:

1. Dobírkou - platba při obdržení zboží, doručuje Česká pošta. Cena dobírky je 145 Kč, dobírka je ZDARMA při splnění podmínky nákupu zboží v hodnotě min. 5000 Kč

2. Bankovní převodem na náš účet. Údaje pro platbu Vám zobrazeny po dokončení objednávky a mimo to jsou zaslány v co nejkratší  době na Váš email. Po připsání platby na náš účet, Vám objednané zboží ihned zašleme obchodním balíkem na adresu uvedenou v objednávce. Cena poštovného je  105 Kč.

3. V hotovosti - při osobním odběru

 

Reklamace/Záruka

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem (viz. dále) internetového obchodu www.kellyoutlet.cz a právním řádem platným v ČR. Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se na veškeré zboží záruka 24 měsíců při odběru s prodejkou (dle občanského zákoníku). Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady, nevztahuje se na škody způsobené nesprávným používáním či zacházením a opotřebením neodpovídajícím způsobem. 
Záruka může být uplatněna pouze po dobu záruční doby, která začíná dnem převzetí zboží. Po dobu přepravy zboží, za něj odpovídá poštovní služba. Poškození zboží během přepravy je nutno řešit s dopravcem při převzetí. Pokud kupující zjistí závadu na zboží způsobenou jeho přepravou, či rozdíl mezi dokladem o koupi a skutečně dodaným zbožím, je nutné nás kontaktovat, bez zbytečného odkladu, telefonicky nebo e-mailem. Oznámení je třeba učinit okamžitě, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Reklamované zboží odešlete doporučeným balíkem (Česká pošta) nebo případně po domluvě jinou přepravní společností, na adresu: Stanislav Synovec – KELLY outlet fashion, Petruškova 12, 70030 Ostrava. Pokud zašlete reklamaci dobírkou, nebude zásilka přijata! Popis vady je nezbytné popsat a přiložit k zásilce. Reklamace vyřizujeme ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy od Vás reklamované zboží obdržíme).
V případě kladného vyřízení reklamace je kupujícímu zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět. Pokud zboží již není na skladě ani není k dispozici u výrobce, kupujícímu bude nabídnuto zboží obdobné, ve stejné hodnotě nebo mu bude navrácena částka rovnající se prodejní ceně.

 

Vrácení zboží

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit písemně, a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na adresu: Stanislav Synovec – KELLY fashion outlet, Petruškova 12, 70030 Ostrava. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato. Přiložte doklad o koupi a číslo účtu pro vrácení peněz. Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět do našeho obchodu ( případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a musí být kompletní, nepoužité se všemi etiketami od výrobce. Při nesplnění některé z podmínek, má prodávající právo na úhradu nákladů, které bude mít  s uvedením zboží do původního stavu.

 

Výměna zboží

V případě výběru špatné velikosti zboží Vám nabízíme možnost jeho výměny za jinou velikost. Výměnu je možno uskutečnit nejpozději do 14 - ti dnů po obdržení zboží kupujícím. Zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a musí být zasláno se všemi etiketami (případně v originálním obalu) spolu s kopií dokladu o koupi zboží v eshopu KELLY – fashion outlet. Zboží je samozřejmě možné vyměnit i za jiný model, jak vyřešíme případný cenový rozdíl se domluvíme telefonicky nebo emailem.

 


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky